BARS FİDE PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği Hakkında:

İşbu aydınlatma metni 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’nun (Bundan sonra kısaca “KVK Kanunu” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile ilgili mevzuat kapsamında uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla BARS FİDE PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra kısaca “Şirket” veya “Bars Fide” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

 

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres    : Karşıyaka Mah. Sanayi Sitesi Arkası Şekerciler Sok. Kumluca / ANTALYA

Telefon : 0 (242) 887 56 56

0 (242) 887 40 34

Şirketimiz işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Aydınlatma Metnini yürürlükte bulunan mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman ve gerektirdiği taktirde güncelleme yapma hakkını ayrıca saklı tutmaktadır.

 

 1. Tanımlar :
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rızayı,
Alıcı Grubu:                                                   Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi:

 

 

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
KVK Kanunu: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
KVK Kurulu: Kişisel Verilerin Korunması Kurulunu,
Müşteri: Şirketin iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında şirketin iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişileri,
Veri Kayıt Sistemi: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

 

 

 • Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

 

KVK Kanunu m.3/1-d uyarınca kişisel veri, “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Bars Fide olarak, Veri Sorumlusu sıfatı ışığında kişisel verilerinizi işlemekteki asıl amacımız öncelikli olarak yasadan kaynaklanan yasal sorumluluklarımızı gereği gibi ifa etmektir. Şirketimiz kişisel verilerinizi; Kanunda öngörülen şekillerde, yasalara uygun ve yasalar çerçevesinde işlemektedir. Kişisel verilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dahil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin kişisel verilerin işlenmesi anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

 

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz öncelikli olarak bizzat sizden temin etmekteyiz. Temin etmiş olduğumuz kişisel verileriniz gerek Şirketimiz gerekse de Bars Fide adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından dijital ortamlarda açık rızanız alınarak ya da kanunda sayılan hukuka uygunluk nedenlerine dayalı olarak işlenmektedir. Bu verilerin neler olduğu, nasıl temin edildiği, Şirketimiz tarafında ne amaçla işlendiği ve bu işleme faaliyetinin hukuki sebepleri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACIMIZ İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ KİŞİSEL VERİ KİŞİSEL VERİ İŞLEME HUKUKİ SEBEBİMİZ
E-defter ve

E-faturaların düzenlenmesi

Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad Kanunlarda açıkça öngörülmesi
İletişim Bilgisi:

 

Telefon, Elektronik posta adresi, Adres
Finans Bilgisi: Banka Hesap Bilgisi, Vergi Kimlik No
Diğer: İmza
 
Beyannamelerin hazırlanması Kimlik Bilgisi: Ad-Soyad, TC. Kimlik No Kanunlarda açıkça öngörülmesi
İletişim Bilgisi: Adres
Finans Bilgisi:

 

Banka Bilgileri, iban hesap no
Müşteri İşlem Bilgisi: Serbest Meslek Makbuzu
 
Sözleşmenin ifasını sağlama Kimlik Bilgisi:

 

Ad-Soyad, TC. Kimlik No Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin işlenmesinin gerekli olması
İletişim Bilgisi: Adres
Finans Bilgisi: Banka hesap no, vergi no
Diğer: İmza
 
Mali mevzuatla ilgili kanuni yükümlülükleri yerine getirme Kimlik Bilgisi:

 

Ad-Soyad, TC. Kimlik No Kanunlarda açıkça öngörülmesi
İletişim Bilgisi: Adres
Finans Bilgisi: Banka Bilgileri İban Hesap No

Serbest meslek makbuzu (Muhtasar beyanname için)

 
Cari hesap kaydının yapılması

Karşılıklı cari hesap bakiye karşılaştırması yapılması

Kimlik Bilgisi:

 

Ad-Soyad, TC. Kimlik No Kanunlarda açıkça öngörülmesi
İletişim Bilgisi:

 

Mail adresi, telefon, fax
Diğer: İmza kaşe
 
Mal hizmet hareketlerinin muhasebeleştirilmesi

(e-fatura, e-arşiv, irsaliye, müstahsil, gider pusulası)

Kimlik Bilgisi: Müşteri Adı- soyadı, Kanunlarda açıkça öngörülmesi
İletişim Bilgisi:

 

Fax, Telefon, Mail adresi
Finans Bilgisi: Mail adresi

Banka bilgileri

Müşteri işlem Bilgisi: Vergi Levhası, sicil gazetesi, Sipariş bilgisi
 
Edimin ifası Kimlik Bilgisi: Ad Soyad Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin işlenmesinin gerekli olması
İletişim Bilgisi:

 

Telefon, e-posta, Adres
Finans Bilgisi: Kart Numarası
 
Müşterinin cayma hakkını kullanması halinde kredi kartından alınan ödemenin geri çıkarılması Kimlik Bilgisi:

 

Ad Soyad

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi
İletişim Bilgisi:

 

Telefon

 

Finans Bilgisi: Kart numarası
 
Müşterinin cayma hakkını kullanması halinde EFT ve Havale ile alınan ödemelerin iadesinin sağlanması Kimlik Bilgisi:

 

Ad Soyad, TC Kimlik No Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 

 

 

Finans Bilgisi:

 

İban no

 

Diğer: İmza
 
Pazarlamanın sağlanması için gerekli olan iletişim numaralarının kaydı Kimlik Bilgisi:

 

Ad-Soyad

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
İletişim Bilgisi: E-mail adresi, Tel No
 
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

 

Kimlik Bilgisi: Ad Soyad, TC Kimlik No Kişisel veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması
İletişim Bilgisi: Adres, telefon
Finans Bilgisi:

 

Banka Hesap Bilgisi, Vergi Kimlik No
Müşteri İşlem Bilgisi: Vergi Levhası, sicil gazetesi, Sipariş bilgisi
 
Sağlanan hizmetin bir parçası olarak müşterilere ve potansiyel üyelere bilgi verme, tanıtımda bulunma ve bununla bağlantılı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi. Kimlik Bilgisi:

 

 

Ad- Soyad, TC Kimlik No

 

Açık rıza yoluyla
İletişim Bilgisi: Adres, Telefon

 

 
Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması

 

 

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi Kamera kayıtları İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 

Kişisel Verileriniz;

Yukarıda yer alan tabloda açıklanan kişisel verilerin işlenmesi amaçlarının ayrıntılı açıklamaları aşağıdaki gibidir;

Genel Amaçlar:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

 

 

 

 

 

Özel Amaçlar:

 • Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin sunulması,
 • Ürün ve hizmetlerimizin tarafınıza iletilmesini sağlamak
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi,
 • Müşteri kayıtlarına ilişkin soruların cevaplanması,
 • Yeni ürün çalışmaları yapılması,
 • Ürünlere ilişkin geri satış imkanının müşterilere sunulabilmesi,
 • Belirli kalite standardının sağlanması,
 • Özel tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza yönelik çalışmalar,
 • Fatura ve muhasebe kayıtlarının oluşturulması,
 • Ürün ve hizmetlerin bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İşlem güvenliğinin sağlanması,
 • Hukuki ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
 • Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,
 • Açık rızanızın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza sunulması başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

 

 

 • Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

 

 • Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

KVK Kanunu hükümlerine uygun olarak, iş bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu m. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, “Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası”(link) göz önüne alınarak, saklama süresi sonuna denk gelen ilk periyodik imha döneminde kişisel verileriniz tarafımızca silinecek veya yok edilecektir.

 

 

 

 

 

Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verileriniz öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz dahilinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Kişisel verilerinizin saklanma süresine ilişkin mevzuatta ayrıca belirli bir sürenin öngörülmediği durumlarda, kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine dair talepte bulunmanız halinde verileriniz ilk periyodik imha tarihinde ve en geç 6 ay içerisinde silinmekte veya yok edilmektedir.

 

 • İlgili Kişinin Hakları

 

Şirketimiz, kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişileri KVK Kanunu’ nun 10. Maddesi kapsamında hakları ve haklarını ne şekilde kullanabilecekleri hakkında bilgilendirmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller:

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda aşağıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

 

 

 

 

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, aşağıda sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

 • Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri bu bölümün yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini aşağıda belirtilen yöntemle Şirketimize ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

 1. barsfide.com.tr adresinde bulunan formu doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra “Karşıyaka Mah. Sanayi Sitesi Arkası Şekerciler Sok. Kumluca/ ANTALYA” adresine şahsen başvuru ile;
 2. barsfide.com.tr adresinde bulunan formu doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra “Karşıyaka Mah. Sanayi Sitesi Arkası Şekerciler Sok. Kumluca/ ANTALYA” adresine kargo ya da posta vasıtasıyla,
 3. barsfide.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun barspazarlama@hs01.kep.tr adresine gönderilecek bir e-posta ile.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Kişisel veri sahipleri, haklarını kullanmak için yapacakları başvuruda, yukarıda bağlantı sağlanan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi Başvuru Formu”nu dolduracaklardır. Bu formda yapılacak başvurunun yöntemi de ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.

 • Kişisel Veri Sahibinin Kvk Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

 • Şirketimizin Başvurulara Cevap Verme Usulü Ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, bu bölümün yukarıdaki kısmında yer alan usule uygun olarak talebini Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Son Güncelleme Tarihi:15.01.2022

Saygılarımızla…